Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van The Krav Maga Firm ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van The Krav Maga Firm en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

AANMELDEN Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier/automatisch incasso contract volledig in te vullen en (af te geven of) op te sturen. Het lidmaatschap vangt aan, nadat The Krav Maga Firm, hierna te noemen KMF, het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.

VERLENGEN De periode van inschrijving wordt steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan op een dag in de voorafgaande maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Schriftelijk kan zijn door middel van het opzegformulier op de persoonlijke inlogpagina.

BETALEN De betaling van de verschuldigde contributie, dient per de 27e van elke maand voldaan te worden. Betaling dient te geschieden via automatische incasso. Het incasseren van de maandelijkse contributie heeft geen verband met het wel of niet deelnemen aan de trainingen door het lid.

IN GEBREKE Indien betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt het te betalen bedrag omgezet naar een te betalen iDeal link. Het lid krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van KMF om de overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het lid kan dan de toegang tot de trainingslocatie worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

AANPASSEN LESGELD De contributie, welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door KMF worden aangepast. De cursist heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen termijn op te zeggen, indien deze de gewijzigde contributie niet wenst te accepteren.

AANPASSEN LESTIJDEN KMF behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen en schoolvakanties is KMF gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave. Restitutie van de contributie, kleding of materiaal wordt niet verleend. Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden een vervanger te vinden voor het geven van een les/training. Mogelijk zal, bij het niet tijdig vinden van een vervanger, de les komen te vervallen.

OPZEGGEN Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door in de voorafgaande maand in te loggen en op te zeggen of schriftelijk (per e-mail) op te zeggen met inachtneming van één maand opzegtermijn ingaande op de eerste dag van de eerstvolgende maand. Bijvoorbeeld: je zegt op 5 juni op. Dus de opzegtermijn gaat in op 1 juli dus je bent per 1 augustus geen lid meer. Wanneer het lid het lidmaatschap niet schriftelijk beëindigd, blijft er sprake van een overeenkomst en zal het verschuldigde bedrag van de contributie maandelijks worden geïncasseerd tot het moment van werkelijke uitschrijving, met inachtneming van de opzegtermijn van de lopende maand. Indien het lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om het lid de toegang tot de trainingslocaties te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

AANSPRAKELIJKHEID Het gebruik maken van apparatuur en materiaal is geheel voor eigen risico van het lid. KMF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. KMF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. De instructeur doceert een systeem waarbij het aanraken van de cursisten onvermijdelijk is en is daardoor genoodzaakt fysiek contact te maken met de cursisten. Contact, dat kan variëren van eenvoudige grepen en omvattingen tot stoot- en traptechnieken, welke een fysieke of mentale impact kunnen hebben op het lid.

NAAM-GEBRUIK EN LEERSTOF Gebruik van logo en naam zonder toestemming van KMF kan strafrechtrechtelijke gevolgen hebben. De aangeleerde, verworven leerstof, materieel of immaterieel, mag niet verhuurd of verkocht worden ten einde er zelf beter van te worden in de meest ruime zin van het woord. Video-opnamen van lessen of delen van de les zijn ten strengste verboden.

KRAV MAGA GLOBAL De cursist dient, bij deelname aan volwassenen lessen Krav Maga, zich tevens te onderwerpen aan de Lidmaatschapsvoorwaarden van KMG – NL. Deze zijn vrijblijvend op te vragen via KMG – Nederland en www.kmgnl.nl

OPVRAGEN De algemene voorwaarden en de huisregels van KMF zijn te allen tijde via het personeel van de sportschool op te vragen en via www.thekravmagafirm.nl. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van KMF te accepteren